chdir (PHP 4, PHP 5)

bool
chdir ( string $directory )

chdir함수성공할 경우 true를, 실패할 경우 false를 반환합니다.

예제 (ex #1

 <?php

 
// 현재 디렉토리
 
echo getcwd() . "\n"
// 출력: c:\server\public_html

 
chdir('mail'); 
// mail 디렉토리로 이동....

 // 현재 디렉토리
 
echo getcwd() . "\n"
// 출력: c:\server\public_html\mail

 
if(chdir('..')) { 
// 상위 디렉토리로 이동

 // 현재 디렉토리
 
echo getcwd() . "\n"
;

 
// 출력: c:\server\public_html
 
}
 ?> 

블로그 이미지

하보니

하보니와 함께하는 phP 초보

댓글을 달아 주세요