PHP 5,3 부터 지원하는 openssl_encrypt 함수를 이용하면 문자열을 암호화, 복호화 함수를 만들 수 있습니다.

<?php

function Encrypt($str$secret_key='secret key'$secret_iv='secret iv')
{
    
$key hash('sha256'$secret_key);
    
$iv substr(hash('sha256'$secret_iv), 032)    ;
    return 
str_replace("="""base64_encode( openssl_encrypt($str"AES-256-CBC"$key0$iv)) );
}

function 
Decrypt($str$secret_key='secret key'$secret_iv='secret iv')
{
    
$key hash('sha256'$secret_key);
    
$iv substr(hash('sha256'$secret_iv), 032);
    return 
openssl_decrypt( base64_decode($str), "AES-256-CBC"$key0$iv );
}

$str "안녕하세요. 하보니입니다.";
$secret_key "123456789";
$secret_iv "#@$%^&*()_+=-";

$encrypted Encrypt($str$secret_key$secret_iv);
echo 
"암호화 문자열 => " .$encrypted"<br />\n";
$decrypted Decrypt($encrypted$secret_key$secret_iv);
echo 
"복호화 문자열 => " .$decrypted"\n";

/*
    결과:
    암호화 문자열 => VUYxMHFQVWU5TG9KeWMrZlJhZjV3VkFJbTFHV DZERlhNeEpldW1GRVB0WjQyODdkRnFDTFhIa0UrWEEvb1VGbg
    복호화 문자열 => 안녕하세요. 하보니입니다.
*/
?>

블로그 이미지

하보니

하보니와 함께하는 phP 초보

댓글을 달아 주세요